Objednávky: +420 605 138 898 nebo online na gustissimo.choiceqr.com, Pondělí 10:00 - 14:00, Úterý 10:00 - 18:00, Středa 10:00 - 20:00, Čtvrtek a Pátek  10:00 - 22:00

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. provozovatel: Raduňka s.r.o., Beethovenova 179/2, Opava
provozovna: Gustissimo, Rybí trh 16, Opava
IČO: 28643747
DIČ: CZ28643747
kontakt: telefon +420 605 138 898, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
bankovni spojeni: 410357002/5500

2. zákazník

II. Předmět smlouvy
1. Provozovatel zajišťuje kurzy vaření. Na základě úhrady ceny kurzu umožní provozovatel zákazníkovi účast na takovém kurzu.
2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu dle platného ceníku provozovatele.
3. Provozovatel zajišťuje výhradně kurzy uvedené v nabídce provozovatele na internetových stránkách www.gustissimo.cz. Kurzy se konají pod vedením smluvního lektora provozovatele. Nabízené služby i smluvní podmínky pro pořádání kurzů jsou zobrazeny na internetových stránkách www.gustissimo.cz
4. Neni-li uvedeno v nabídce kurzů na webových stránkách provozovatele www.gustissimo.cz jinak, kurzy se konají v provozovně Gustissimo, Rybí trh 16, Opava.
5. Počet účastníků kurzu určuje vždy provozovatel.

III. Vznik smlouvy
1. Objednávku kurzu lze učinit osobně na provozovně, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle +420 605 138 898.
2. Po potvrzení objednávky obdrží zákazník prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy výzvu k úhradě, a to s údaji k provedení platby kurzovného.
3. Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem nabývá účinnosti v okamžiku úhrady kurzu, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet provozovatele. Úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů.

IV. Dárkový poukaz
1. Zákazník má možnost zakoupení Dárkového poukazu pro sebe nebo třetí osobu (dále jen „držitel“), a to přímo na provozovně nebo objednáním přes e-mail. Dárkový poukaz je možné zakoupit na konkrétní kurz nebo jako „univerzální“ bez udání termínu kurzu.
2. Po úhradě Dárkového poukazu platí smluvní vztah dle čl. III této smlouvy.
3. Po přijetí úhrady Dárkového poukazu je provozovatel povinen zákazníkovi předat Dárkový poukaz dle objednání, a to osobně nebo poštou.
4. Držitel Dárkového poukazu je považován za zákazníka a je povinen při rezervaci kurzu sdělit provozovateli číslo Dárkového poukazu. Přesáhne-li cena kurzu hodnotu Dárkového poukazu, je držitel Dárkového poukazu povinen uhradit cenový rozdíl ještě před zahájením kurzu, který si objednal.
5. Pouze držitel Dárkového poukazu se může zúčastnit objednaného kurzu.
6. Platnost Dárkového poukazu je 1 rok od data jeho úhrady, není-li na Dárkovém poukazu uvedeno jinak. Po uplynutí doby platnosti Dárkového poukazu je Dárkový poukaz neplatný a držitel ztrácí právo na využití služeb provozovatele nebo na vrácení peněz za nákup Dárkového poukazu.

V. Cena kurzu (dále jen „kurzovné“)
1. Provozovatel zveřejňuje cenu kurzovného na svých internetových stránkách www.gustissimo.cz. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši, v jaké bylo v den objednání kurzu zákazníkem.
2. Kurzovné je splatné nejpozději do 3 dnů od potvrzení objednávky provozovatelem, ale vždy nejpozději před zahájením objednaného kurzu.
3. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné dle pokynu provozovatele, a to buď v hotovosti, nebo převodem na účet provozovatele.
4. Není-li kurzovné řádně uhrazeno provozovateli v termínu, zákazník nemá nárok zúčastnit se objednaného kurzu.
5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 24 hodin.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zákazníci jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat:
– pokyny provozovatele a jeho lektora
– pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví
– zákazníci, kteří nedodržují pokyny provozovatele nebo lektora, zákazníci pod vlivem drog nebo jiných omamných látek mohou být z kurzu vykázání bez nároku na náhradu kurzovného
– zákazník se účastní kurzu na vlastní nebezpečí
– zákazník si je vědom svých schopností a zdravotního stavu nutných k účasti na kurzu
– zákazník je povinen informovat provozovatele nebo lektora o svém zdravotním omezení nebo např. alergiích, které by mohly ohrožovat jeho zdraví při účasti na kurzu a to ještě před zahájením kurzu
2. provozovatel neručí za osobní věci, které si zákazník přinese na místo pořádání kurzu nebo do provozovny provozovatele
3. zákazník může od smlouvy odstoupit pouze dle zákona nebo dle Smluvních podmínek pro pořádání kurzů

VII. Zrušení kurzu provozovatelem a zrušení účasti zákazníka na kurzu
1. Provozovatel může zrušit kurz, a zákazník s tím souhlasí, hlavně v těchto případech:
– kurz není obsazen minimálně šesti osobami
– uspořádání kurzu nebude možné ze závažných důvodů (např. požár, havárie, přerušení dodávek energií, přírodní živel, apod.)
– pracovní neschopnost nebo jiný vážný důvod nepřítomnosti lektora
– zákazník může v těchto případech požadovat navrácení kurzovného v plné výši, nebo si vybrat kurz pořádaný provozovatelem v jiném termínu
2. Provozovatel je oprávněn, a zákazník s tím souhlasí, požadovat po zákazníkovi storno poplatek v těchto případech:
– zruší-li zákazník svoji účast na kurzu nebo se přehlásí na jiný kurz v rozmezí 14 až 8 dní před datem konáním kurzu, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek ve výši 30% z ceny kurzu
– zruší-li zákazník svoji účast na kurzu nebo se přehlásí na jiný kurz v době 7 dní a méně před datem konáním kurzu, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek ve výši 60% z ceny kurzu
– zbývající část uhrazeného kurzovného bude zákazníkovi vrácena zpět nebo použita k částečně úhradě jiného kurzu, který si zákazník vybere
3. Zákazník je povinen provozovatele o své neúčasti na kurzu pořádaném provozovatelem řádně a pokud možno včas informovat
4. Pokud se zákazník na kurz nedostaví nebo se řádně z účasti na kurzu neomluví, vzniká provozovateli nárok účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Objednáním služby zákazník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas se zpracováním údajů uvedených
v objednávce za účelem zařazení do databáze zákazníků a zasílání informací o obchodních nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoli odvolat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonicky nebo osobně v provozovně.
2. Zákazník souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či v jiných obchodních materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.
3. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
4. Zákazník či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto Smluvní podmínky pro pořádání kurzů. O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn. Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání kurzů aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek pro pořádání kurzů je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit.
7. Pokud byla smlouva mezi provozovatelem jako podnikatelem a druhou smluvní stranou jako spotřebitelem uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nemůže takto od smlouvy na poskytování služeb odstoupit, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
8. Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny kurzy pořádané provozovatelem.
9. Tyto smluvní podmínky jsou platné s účinností od 1. ledna 2023.

opava.pizza  pizza-opava.eu  kurzy-vareni.com

© 2024 Gustissimo.cz